Algemene verhuurvoorwaarden

Het contract wordt uitsluitend geregeld door onderhavige algemene huurvoorwaarden, die voorrang hebben op de voorwaarden van de huurder, in het bijzonder deze vermeld op het verhuurcontract.  De verhuurder verhuurt het voertuig van het type Nissan NV400 VAN voorzien van de nummerplaat: 2-CKK-750.  De huurder verklaart onderhavige algemene huurvoorwaarden te aanvaarden.  De ondertekenaar van het onderhavige verhuurcontract en het logboek verbindt zowel zichzelf als zijn eventuele lastgever.  Elke betekening kan rechtsgeldig gebeuren op het adres dat door de ondertekenaar van het contract is opgegeven, dat van de woonplaats of het hoofdkantoor van de huurder.

1.     Definities

De huurder: de natuurlijke of rechtspersoon, ondertekenaar van het verhuurcontract die door de verhuurder werd verstrekt en schuldenaar van alle sommen die voortvloeien uit dit contract.

De bestuurder: elke persoon die door de huurder wordt aangewezen als bestuurder van het voertuig, wiens naam op het verhuurcontract vermeld staat en als dusdanig erkend wordt door de verhuurder.

De verhuurder: Jeugdraad Knokke-Heist, gevestigd te Edward Verheyestraat 16 – 8300 Knokke-Heist

Het voertuig: het motorvoertuig, bedrijfsvoertuig en andere, dat eigendom is van de verhuurder en door hem wordt toevertrouwd aan de huurder.

De huurprijs: deze is 0,00 euro maar er wordt echter verwacht dat de tank vol is als het voertuig terugkomt.

 2.     Terbeschikkingstelling van het voertuig

Tenzij schade of mechanische defecten expliciet vermeld worden op het verhuurcontract die de staat van het voertuig omschrijft (voertuigcheck papieren), getekend door de betrokken partijen bij het overhandigen van het voertuig, erkent de huurder dat hij een voertuig ontvangen heeft waarvan de carrosserie en de mechanica in goede staat verkeren, voorzien van de volledige uitrusting: volle dieseltank, olie- en andere vloeistofreservoirs, reservewiel, autoaccessoires en boorddocumenten die vereist zijn door de reglementering. De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor al die accessoires en documenten.  Alvorens het contract te ondertekenen zal de huurder persoonlijk het voertuig inspecteren, het rijgedrag van het voertuig gedurende een korte tijd testen op de parking van de verhuurder en zal er op nazien dat zijn opmerkingen worden opgenomen op het voertuigcheck papier en het verhuurcontract. Eenmaal getekend is dit voertuigcheck papier bindend, alsook het verhuurcontract. Indien de huurder tijdens de huur een mechanisch probleem zou vaststellen dat niet ontdekt werd op het ogenblik van de testrit, zoals hierboven vermeld, houdt hij onmiddellijk op het voertuig te gebruiken en neemt hij onmiddellijk contact op met de verhuurder teneinde overeen te komen welke maatregelen getroffen moeten worden (b.v. terugbrengen van het voertuig, het immobiliseren van het voertuig in afwachting van de komst van een mecanicien,…). Indien de huurder dit niet doet, zal hij gehouden zijn alle schade te vergoeden die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig in deze staat.

3.     Besturing van het voertuig

 1. Het voertuig moet bestuurd worden door de bestuurder vermeld op het verhuurcontract onder de rubriek “Gegevens huurder”. Bij gebrek aan specifieke verduidelijkingen wordt de huurder de bevoegde bestuurder. Deze laatste moet een geldig of minstens het vereiste rijbewijs hebben dat erkend wordt door België en dit rijbewijs moet ten minste 12 maanden oud zijn. Rijbewijzen in andere dan Romeins alfabet dienen vergezeld te zijn van een internationaal rijbewijs.
 2. Behoudens andere beperkingen of uitzonderingen, moet(en) de bestuurder(s) ten minste 21 jaar zijn.
 3. Het voertuig mag eveneens bestuurd worden door iedere door de huurder aangewezen persoon, vermeld op het verhuur contract onder de rubriek “Andere mogelijke bestuurders”, voor zover deze perso(o)n(en) eveneens alle voorwaarden van het contract respecteert. Niettemin, ten aanzien van de verhuurder blijft de huurder volledig aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract en zal hij aansprakelijk gehouden worden voor schade berokkend aan het voertuig conform de algemene en specifieke condities van het huurcontract. In het geval dat het voertuig toevertrouwd werd aan of gebruikt werd door een ongeoorloofde bestuurder, erkent de huurder dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt, zowel ten aanzien van Jeugdraad Knokke-Heist als ten aanzien van derden en erkent hij dat hij al de voordelen van verantwoordelijkheidsbeperkingen waarvoor hij zich heeft onderschreven, en die in de volgende paragrafen 5.2 tot 5.2.4 omschreven worden, verliest.

4.     Gebruik van het voertuig en verplichtingen van de huurder

Met betrekking tot het gebruik van het voertuig verbindt de huurder zich ertoe:

  1. Zich te houden aan de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, met name maar zonder beperking, inzake verkeer, parkeren, douane en transport. Elke boete of andere kosten verschuldigd voor elke inbreuk of overtreding die begaan zou zijn, te zijnen laste te nemen. Indien een inbreuk of overtreding aan de huurder betekend is, zal de huurder, behalve het bedrag van deze inbreuk of overtreding, een som van € 20,00 incl. btw verschuldigd zijn voor administratieve kosten per inbreuk of overtreding, en deze som kan oplopen tot € 100,00 incl. btw in geval van niet-betaling binnen een termijn van 30 dagen.
  2. Het voertuig niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen of indien hij niet in staat is zijn handelingen te controleren.
  3. Het voertuig te gebruiken als een goede huisvader, hetgeen uitdrukkelijk maar enkel bij wijze van voorbeeld het gebruik tijdens het rijden uitsluit van toestellen zoals een walkman, een gsm die niet zonder handen bediend kan worden, enz…
  4. Het voertuig te gebruiken voor een normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik op berijdbare, geschikte geasfalteerde of geplaveide wegen. De partijen komen uitdrukkelijk, maar enkel bij wijze van voorbeeld, overeen dat dit de volgende zaken uitsluit: het transport van gevaarlijke, schadelijke, ontvlambare, ontplofbare of bijtende stoffen; wedstrijden, alsook hun voorbereiding, wegtesten en rijlessen; het gebruik van het voertuig voor het duwen of trekken van eender welk voertuig; het openbaar vervoer van passagiers of het vervoer van passagiers tegen vergoeding, ongeacht of de vergoeding al dan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend werd vastgesteld; het gebruik van het voertuig voor koerierdienst.
  5. Het voertuig enkel in de volgende landen te gebruiken: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en hierbij de volgende beperkingen in acht te nemen:
   – het voertuig niet te gebruiken op mediterrane eilanden

Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen, verbindt de huurder er zich bovendien toe:

 1. Enkel aangepaste brandstof te gebruiken, regelmatig het peil van olie-, koel- en ruitenwisservloeistoffen te controleren; het voertuig op het einde van de huurperiode volgetankt en met volle olie- en andere vloeistofreservoirs terug te bezorgen en de door de fabrikant opgelegde onderhoudsbeurten na te leven, meteen het voertuig stil te leggen in het geval dat een anomalie controlelichtje aanspringt.
 2. Geen enkele publiciteit te maken op het voertuig, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 3. Het voertuig niet te beladen met goederen die het kunnen beschadigen.
 4. Geen enkele, zelfs minimale, wijziging aan het voertuig aan te brengen.
 5. Het voertuig niet onder te verhuren, noch het voertuig toe te vertrouwen of gratis of tegen vergoeding af te staan, noch het voertuig in onderpand te geven of het te vervreemden of er op enige andere wijze over te beschikken.
 6. De meest uitgebreide voorzorgen te nemen om te vermijden dat het voertuig beschadigd, geaccidenteerd of gestolen wordt: de ramen van het voertuig dicht te doen en de deuren te vergrendelen met een sleutel, zelfs wanneer men de wagen slechts voor een zeer kort ogenblik verlaat, en de documenten van het voertuig en het huurcontract niet in het voertuig te laten liggen. Bij niet naleving van deze maatregelen loopt de huurder het risico dat hij de verhuurder moet vergoeden voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Zal als zware fout aanzien worden, het niet naleven van volgende punten: b), e) en f).

 5.     Teruggave van het voertuig

Het voertuig blijft onder bewaring van de huurder tot aan de teruggave. De teruggave van het voertuig met volle tank en reservoirs alsook van de sleutels, banden, documenten, werktuigen, accessoires en uitrusting – dit is geen volledige lijst – gebeurt in handen van een bevoegd personeelslid van de verhuurder op de plaats, uur en datum zoals overeengekomen en aangeduid op het contract.

Indien dit niet het geval is, zal de huurder Jeugdraad Knokke-Heist moeten vergoeden voor alle nieuwe schade en/of diefstallen die door de verhuurder vastgesteld worden. Tenzij hij een bepaald schadegeval aan de verhuurder zou medegedeeld hebben overeenkomstig Artikel 7, §1, zal de huurder, indien hij dit wenst, op het ogenblik van de teruggave van het voertuig, de mogelijkheid hebben om over te gaan tot een tegenonderzoek van het voertuig teneinde de eventuele schade aan de carrosserie of de mechanica vast te stellen. Een voertuigcheck papier zal opgesteld worden met als enig doel de eerste vaststelling van deze schade, en zonder daarbij afbreuk te doen aan de procedure voorzien in Artikel 6 of 7, §2 die van toepassing zal zijn om over te gaan tot een grondig onderzoek van het voertuig en het bepalen van de herstellingskosten ten laste van de huurder.

De partijen komen overeen dat, indien er geen voertuigcheck papier is opgesteld, de verhuurder gerechtigd zal zijn om zelf vast te stellen of het voertuig beschadigd is en of de procedures voorzien in Artikel 6 of 7, §2 moeten toegepast worden. Elke verlenging van de voorziene huurtijd moet via de website aangevraagd worden aan de verhuurder en moet door deze laatste aanvaard worden. De huurder die nalaat het voertuig terug te geven op het door het contract voorziene tijdstip, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging alsook aan een voortzetting van de facturatie zoals voorzien in onderhavig contract zonder dat dit een stilzwijgende verlenging van het contract inhoudt en komt op een zwarte lijst te staan. Bovendien geeft de huurder in dergelijk geval de toestemming aan de verhuurder om onmiddellijk het voertuig terug te nemen waar het zich bevindt, mits een voorafgaande verwittiging, en ontslaat hij de verhuurder van elke aansprakelijkheid voor alle schade of kosten die het gevolg zijn van een dergelijke recuperatie, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in het voertuig bevindt, behalve indien deze schade of dit verlies veroorzaakt werd door opzet of zware fout vanwege de verhuurder of zijn aangestelde, wat de huurder moet kunnen bewijzen.

Rekening houdend met de verplichtingen tot teruggave opgelegd aan de verhuurder door zijn leveranciers, verbindt de huurder zich ertoe het voertuig om te ruilen voor een voertuig van dezelfde categorie op de datum vastgesteld door de verhuurder. Indien er geen dergelijke omruiling plaatsvindt op de voorziene datum, behoudt de verhuurder zich het recht voor de financiële schade die het gevolg is van de weigering tot omruiling of van de laattijdige omruiling terug te vorderen van de huurder.

6.     Verzekeringen, verantwoordelijkheid en ten lasten neming van schade of verdwijningsrisico’s van het voertuig

6.1 Verzekeringen

6.1.1 Burgerlijke aansprakelijkheid

Het verhuurde voertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) overeenkomstig de wettelijke bepalingen en het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst. Indien de bestuurder van het voertuig betrokken is bij een ongeval met derden en in fout is, zal een franchise (BA) van € 175,00 incl. btw per ongeval op de huurder verhaald worden. Indien de bestuurder van het voertuig jonger dan 23 jaar is of indien hij zijn rijbewijs nog geen jaar heeft, zal de franchise € 300,00 incl. btw bedragen.

6.1.2 Verzekering van de bestuurder

De bestuurder is automatisch ingetekend voor een bestuurdersverzekering, deze verzekering en dekt de lichamelijke schade die de bestuurder in een ongeval kan oplopen wanneer hij/zij zich in het voertuig bestuurt. De gegevens met betrekking tot de dekking en de uitsluitingen van deze polis is, op eenvoudig verzoek, beschikbaar de Jeugdraad Knokke-Heist.

6.1.3 Omnium

Het verhuurde voertuig is verzekerd voor eigen schade. Indien de bestuurder van het voertuig betrokken is bij een ongeval met eigen schade en in fout is, zal een franchise van € 750,00 incl. btw per ongeval op de huurder verhaald worden.

6.2 Aansprakelijkheid en condities voor de ten laste neming van de risico’s door Jeugdraad Knokke-Heist

De huurder is aansprakelijk voor het verlies van en/of elke vorm van schade die het voertuig tijdens de huur oploopt, en dit tot de teruggave van het voertuig conform het artikel 5 hierboven beschreven. De totale waarde van het voertuig is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar bij het Jeugdraad Knokke-Heist. De verantwoordelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing per ongeval, dit wil zeggen per afzonderlijk geval.

De huurder neemt de volledige aansprakelijkheid op zich van alle schade die aan het voertuig werd veroorzaakt en dit ten belope van het bedrag van de herstelling of buiten werking stelling of van de totale waarde van het voertuig in geval van totaal verlies.

De huurder aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de verdwijning van het voertuig en/of van onderdelen, en dit ten belope van de totale waarde van het voertuig en/of van de kosten die gepaard gaan met de recuperatie van het niet terugbezorgde voertuig.

In geval van verdwijning en/of vandalisme, moet de huurder onmiddellijk klacht neerleggen bij de plaatselijke federale politie en moet hij de verhuurder een kopie van het proces-verbaal laten geworden. Bovendien moet hij, in geval van diefstal, onmiddellijk de sleutels en de documenten van het voertuig aan de verhuurder overmaken.

De huurder aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde voertuig, lichamelijke schade en schade aan derden in geval van zware fouten door de huurder. Alle kosten kunnen verhaald worden op de huurder.

7.     Schade/ongeval

De huurder verbindt er zich toe alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij van de verhuurder bij een ongeval te behartigen, en met name:

 • de namen en de adressen van de betrokken personen en getuigen schriftelijk te verzamelen;
 • zijn eigen aansprakelijkheid of fout niet te erkennen;
 • het voertuig niet te verlaten zonder het behoud en de veiligheid ervan te verzekeren;
 • onmiddellijk de federale politie te verwittigen indien de fout van een derde moet vastgesteld worden of indien er gewonden zijn;
 • het aanrijdingsformulier in te vullen en onmiddellijk op te sturen naar: Jeugdraad Knokke-Heist, Edward Verheyestraat 16 – 8300 Knokke-Heist, ook in het geval een PV door de politie werd opgesteld.
 • het voertuig onmiddellijk naar de verhuurder te brengen teneinde een expertise te kunnen uitvoeren overeenkomstig §2 hierna.

De JEUGDRAAD KNOKKE-HEIST zal een expert aanstellen die de huurder uitnodigt om de expertise bij te wonen. De expert zal belast zijn met het vaststellen van de schade en het evalueren van de herstellingskosten die ten laste van de huurder komen te liggen, hierbij rekening houdend met de slijtage waarvan enkel de expert de gevolgen inschat, de duur van de herstellingen vast te stellen alsook het bedrag van de schadevergoeding (derving, depannage, parking, enz.).

Indien de huurder bezwaar indient, beschikt de huurder over een termijn van acht dagen om een tegenonderzoek te laten uitvoeren.

De tegen-expert zal het voertuig moeten onderzoeken binnen die acht daaropvolgende dagen en zijn rapport voorleggen binnen de vijftien daaropvolgende. Indien er geen overeenkomst is tussen partijen, gelden de procedures van algemeen recht. De huurder die geen tegenonderzoek aanvraagt erkent de conclusies van de expert en engageert zich om Jeugdraad Knokke-Heist de door de expert vastgelegd bedragen te vergoeden, met inbegrip van de dagen van inactiviteit tot de herstelling en de kosten van de expertise. Indien de klant, in geval van schade, een definitieve afrekening wenst te ontvangen wanneer het definitieve prijsbestek voor de herstelling nog niet in het bezit is van Jeugdraad Knokke-Heist, erkent de klant uitdrukkelijk dat hij de forfaitaire waarde van een herstellingsschatting aanvaardt. Indien hij expliciet om een herstellingsbestek verzoekt, zal hij een toeslag van € 25,00 incl. btw verschuldigd zijn.

8.     Waarborg

De verhuurder heeft het recht om van de huurder te eisen dat deze, na ondertekening van het verhuurcontract, een waarborg (€ 250,00) betaald, deze wordt op voorhand overgeschreven of ter plaatse betaald.  Dit bedrag zal in het verhuurcontract worden vermeld.

Indien de huurder alle verplichtingen is nagekomen en de verschuldigde bedragen zijn betaald, zal de verhuurder op het einde van de huurperiode de daadwerkelijk gestorte waarborgsom terugbetalen aan de huurder.

9.     Betaling

De huurder verbindt zich ertoe bij teruggave van het voertuig of ten laatste bij ontvangst van iedere maandelijkse factuur, indien de wagenhuur loopt over een tijdspanne van minstens 30 dagen, de volgende bedragen contant te betalen:

 1. Een vergoeding indien het voertuig wordt teruggebracht zonder dat het volgetankt werd of met niet volledig gevulde olie- of andere vloeistofreservoirs, verhoogd met minimum van € 20,00 incl. btw.
 2. Een vergoeding van 1 euro/km met een minimum van € 50,00 incl. btw, na het zelf ophalen van het voertuig na een contractbreuk.
 3. Een bedrag van € 125,00 incl. btw in geval van verlies van de boorddocumenten.
 4. Een bedrag van € 150,00 incl. btw in geval van verlies van het onderhoudsboekje.
 5. In geval van verlies van de sleutels, hun vervanging volgens het tarief van de constructeur.
 6. Een bedrag van € 20,00 incl. btw in geval van niet bezemschoon achterlaten van de laadruimte
 7. Een bedrag van € 40,00 incl. btw in geval van niet terug plaatsen op de  afgesproken locatie
 8. Een bedrag van minimaal € 50,00 incl. btw tot € 75,00 incl. btw  in geval van abnormale (extreme) bevuiling aan de buitenkan van het voertuig of in de cabine.
 9. Een bedrag van € 100,00 incl. btw in geval van roken, vapen, abnormale geurhinder.
 10. Ieder ander bedrag dat eventueel voortvloeit uit onderhavig contract of elders overeengekomen tussen Jeugdraad Knokke-Heist en de huurder of zijn aangestelde. De huurder aanvaardt uitdrukkelijk de afname(s) via de kredietkaart van alle bedragen die hij door de algemene voorwaarden verschuldigd is, alsook het blokkeren van het overeenstemmende bedrag op de aangeboden kredietkaart bij aanvang van de verhuring.

10.  Betalingsmodaliteiten

Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de toepassing van een nalatigheidsintrest gelijk aan 12% per jaar vanaf afloop van de betalingstermijn alsook tot een forfaitaire vergoeding van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 500,00. Het niet betalen van een vervallen factuur alsook het niet respecteren van een van de bepalingen van het contract, geeft de verhuurder het recht het contract onmiddellijk en van rechtswege op te zeggen en dit lastens de huurder en de wagen op te vorderen in navolging van het artikel 4. Indien de verhuurder nalaat een bedrag te vereffenen dat hij verschuldigd is aan een huurder die consument is volgens de wet van 14 juli 1991, zal hij een vergoeding met een interest berekend aan dezelfde rentevoet en volgens dezelfde modaliteiten alsook een forfaitaire vergoeding ten beloop van 15% van dit bedrag dienen te betalen.

Indien de huurder een consument is in de zin van de Wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken, en enkel in deze zin, ziet de verhuurder, in geval van onmiddellijke ontbinding van het contract, er van af het huurbedrag voor de voorziene maar nog niet verstreken huurdagen die nog moeten lopen vanaf het moment waarop het voertuig aan de verhuurder is teruggegeven, van de huurder te eisen. Jeugdraad Knokke-Heist zal geen enkele betwisting later dan 6 maand na de factuurdatum aanvaarden. Indien de factuur binnen deze termijn niet betwist wordt, is het totaalbedrag van de factuur verschuldigd zonder dat beroep kan ingesteld worden, tenzij de klant bewijst dat het hem niet mogelijk was de factuur of een eensluidend afschrift ervan te ontvangen.

 11.  Inningskosten

Naast de strafrechterlijke clausule en de nalatigheidsintrest zal de huurder verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten van een rechterlijke invordering zoals vastgelegd in de wet van 21 april 2007 en het koninklijk besluit van 26 oktober 2007.

12.  Wijziging van het contract

Elke wijziging die aan de bepalingen en voorwaarden van onderhavig verhuurcontract wordt aangebracht en die niet schriftelijk is overeengekomen, zal nietig en zonder gevolg zijn.

13.  Overmacht

De verhuurder kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van niet of onvoldoende werken of door het ‘door overmacht’ niet beschikbaar zijn van het voertuig voortvloeiend uit een vorige verhuur.

 14.  Varia

De nietigheid van één of meerder clausules van het verhuurcontract zal in geen geval de nietigverklaring van de andere clausules, noch van het verhuurcontract, met zich meebrengen.

15.  Bevoegdheid van de rechtbank

Het verhuurcontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat eruit zou voortvloeien, zal onderworpen worden aan de rechtbank van Brugge, tenzij in het geval dat deze territoriaal onbevoegd zijn in navolging van de wet op de handelspraktijken.

16.  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst met de Jeugdraad Knokke-Heist is het Belgisch recht van toepassing.

17.  Indiensttreding

Dit reglement werd goedgekeurd op de KOR vergadering van 8 december 2023.

Dit reglement treedt in werking vanaf 9 decmeber 2023.